chỗ rửa ráy
danh từ
1.ラバトリー​​

Thảo luận, đóng góp