chỗ sáng nhất
câu, diễn đạt
1.ハイライト​​

Thảo luận, đóng góp