chỗ sưng lên
danh từ
1.たんこぶ​​

Thảo luận, đóng góp