chỗ thích hợp
câu, diễn đạt
1.てきち 「適地」 [THÍCH ĐỊA]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chỗ thích hợp

1. đất thích hợp cho canh tác
穀物栽培の適地
2. chỗ thích hợp cho nhà máy
工場適地

Kanji liên quan

ĐỊAチ、ジ
THÍCHテキ