cho tới hôm nay
danh từ
1.きょうまで 「今日まで」 [KIM NHẬT]​​
câu, diễn đạt
2.きょうまで 「今日まで」 [KIM NHẬT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIMコン、キン
NHẬTニチ、ジツ