cho vay thông tri ngắn hạn
1.たんきつうちかしつけ 「短期通知貸付」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓ
THÔNGツウ、ツ
THẢIタイ
KỲキ、ゴ
ĐOẢNタン
TRI