cho về
động từ
1.かえす 「帰す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUY,QUI