chọc tiết
1.きる 「切る」​​
2.さす 「刺す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÍCH
THIẾTセツ、サイ