chơi bằng tay
danh từ
1.ハンドリング​​

Thảo luận, đóng góp