chơi bời lêu lổng
câu, diễn đạt
1.ごろごろする​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chơi bời lêu lổng

1. chơi bời lêu lổng ở nhà
家で〜する