chơi cờ bạc
động từ
1.かける 「賭ける」​​
câu, diễn đạt
2.かける 「賭ける」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỔ