chổi đánh phấn
danh từ
1.メイクアップブラシ​​

Thảo luận, đóng góp