chòm Đại Hùng Tinh
câu, diễn đạt
1.ほくとしちせい 「北斗七星」​​
2.ほくとせい 「北斗星」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẤUト、トウ
TINHセイ、ショウ
THẤTシチ
BẮCホク