chòm râu dê
danh từ
1.てんしんひげ 「天神髭」 [THIÊN THẦN TƯ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
THẦNシン、ジン