chòm sao Phong điểu
câu, diễn đạt
1.ふうちょうざ 「風鳥座」 [PHONG ĐIỂU TỌA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂUチョウ
PHONGフウ、フ
TỌA