chồng chéo
danh từ
1.オーバーラップ​​

Thảo luận, đóng góp