chống cộng sản
danh từ
1.はんきょう 「反共」 [PHẢN CỘNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẢNハン、ホン、タン、ホ
CỘNGキョウ