chống lửa
danh từ
1.ファイアプルーフ​​

Thảo luận, đóng góp