chủ biên
danh từ
1.エディター​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chủ biên

1. thuê người chủ biên nếu cần thiết
必要に応じてエディターを雇う