chủ đề do vua chọn để bình thơ
danh từ
1.ぎょだい 「御題」 [NGỰ ĐỀ]​​
câu, diễn đạt
2.ぎょだい 「御題」 [NGỰ ĐỀ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỀダイ
NGỰギョ、ゴ