chủ đề rắc rối
câu, diễn đạt
1.なんだい 「難題」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỀダイ
NẠN,NANナン