chu kỳ sinh học
câu, diễn đạt
1.バイオリズム​​

Thảo luận, đóng góp