chủ ngân hàng
câu, diễn đạt
1.バンカー​​

Thảo luận, đóng góp