chủ nghĩa anh hùng
câu, diễn đạt
1.ヒロイズム​​

Thảo luận, đóng góp