chủ nghĩa đại chúng
câu, diễn đạt
1.ポピュリスム​​

Thảo luận, đóng góp