chủ nghĩa dân tộc cực đoan
danh từ
1.ウルトラナショナリズム​​
câu, diễn đạt
2.ウルトラナショナリズム​​

Thảo luận, đóng góp