chủ nghĩa Do thái
câu, diễn đạt
1.ヘブライズム​​

Thảo luận, đóng góp