chủ nghĩa hành vi
câu, diễn đạt
1.ビヘイビアリズム​​

Thảo luận, đóng góp