chủ nghĩa hiện đại
câu, diễn đạt
1.モダニズム​​

Thảo luận, đóng góp