chủ nghĩa khoan hòa
câu, diễn đạt
1.フェビアニズム​​

Thảo luận, đóng góp