chủ nghĩa khủng bố
câu, diễn đạt
1.テロ​​
2.テロリズム​​

Thảo luận, đóng góp