chủ nghĩa nhân văn
câu, diễn đạt
1.ヒューマニズム​​

Thảo luận, đóng góp