chủ nghĩa phát xít
câu, diễn đạt
1.ファシズム​​

Thảo luận, đóng góp