chủ nghĩa quốc gia
câu, diễn đạt
1.ナショナリズム​​

Thảo luận, đóng góp