chủ nghĩa quốc xã
câu, diễn đạt
1.ナチズム​​

Thảo luận, đóng góp