chủ nghĩa tình dục
danh từ
1.エロチシズム​​
câu, diễn đạt
2.エロチシズム​​

Thảo luận, đóng góp