chủ nghĩa tư bản nhân dân
câu, diễn đạt
1.ピープルズキャピタリズム​​

Thảo luận, đóng góp