chủ sở hữu (tài sản)
danh từ
1.あるじ 「主」​​
câu, diễn đạt
2.あるじ 「主」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỦシュ、ス、シュウ