chữ thập
danh từ
1.クルス​​
2.クロス​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chữ thập

1. đóng dấu chữ thập
クルスを印する