chữ thập chìa khóa
danh từ
1.アンク​​
câu, diễn đạt
2.アンク​​

Thảo luận, đóng góp