chú thích bổ sung
câu, diễn đạt
1.ふき 「附記」 [PHỤ KÝ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤ