chữ viết đẹp
câu, diễn đạt
1.にゅうぼく 「入木」 [NHẬP MỘC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘCボク、モク
NHẬPニュウ、ニッ