chủ yếu là
câu, diễn đạt
1.ようするに 「要するに」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

YẾUヨウ