Chúa Trời và con người
câu, diễn đạt
1.てんじん 「天人」 [THIÊN NHÂN]​​
2.てんにん 「天人」 [THIÊN NHÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
NHÂNジン、ニン