chuẩn úy hải quân
câu, diễn đạt
1.ミディ​​

Thảo luận, đóng góp