chức năng đặc thù
câu, diễn đạt
1.とくしゅきのう 「特殊機能」 [ĐẶC THÙ CƠ NĂNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẶCトク
CƠ,KY
NĂNGノウ
THÙシュ