chức vụ phù hợp
câu, diễn đạt
1.てきしょく 「適職」 [THÍCH CHỨC]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chức vụ phù hợp

1. tìm được một công việc phù hợp
適職に就く
2. chọn được một nghề/ngành phù hợp
適職を選ぶ

Kanji liên quan

CHỨCショク、ソク
THÍCHテキ