chứng biếng ăn
danh từ
1.アノレクシア​​

Thảo luận, đóng góp