chứng hoang tưởng
câu, diễn đạt
1.パラノイア​​

Thảo luận, đóng góp