chừng mực
tính từ
1.てきど 「適度」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘド、ト、タク
THÍCHテキ